1387/06/11
این سگ الکترونیکی قادر است علا‌وه بر پخش آهنگ با آن برقصد