1387/06/12

شوهر: سلام،من Log in کردم.زن: لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟شوهر: Bad command or File name.زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودمشوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cancel.زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time.زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.شوهر: Sharing Violation, Access Denied.زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.

 

 

شوهر: Data Type Mismatch.

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.شوهر: By Default.
زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.شوهر: 
Hard Disk Full.زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟ شوهر:Unknown Virus Detected.
زن: خب مادرم چی؟شوهر: 
Unrecoverable Error.
زن: و رابطه تو با رئیست؟شوهر: 
The only User with Write Permission.
زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟شوهر: 
Too Many Parameters.
زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.شوهر: 
Program Performed Illegal Operation, It will be Closed.
زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!شوهر: 
Close all Programs and Logout for another User.
زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.شوهر: 
Its now Safe to Turn off your Computer